THCS DONG RUM thong bao chieu sinh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

THCS DONG RUM thong bao chieu sinh

Bài gửi by Admin on Wed May 20, 2009 9:32 am

LÔÙP TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG TRÌNH ÑOÄ A


Baét ñaàu töø ngaøy 08/05/2009 , Tröôøng THCS Ñoàng Ruøm chieâu sinh lôùp “ Tinhoïc vaên phoøng – trình ñoä A”Ø ÑOÁI TÖÔÏNG CHIEÂU SINH:- Hoïc sinh trong xaõ coù trình ñoä töø lôùp 6 trôû leân

- Quyù Thaày- Coâ coù nhu caàu laáy baèngØ MUÏC TIEÂUSau khi hoaøn thaønh khoùa hoïc hoïc vieân seõ ñöôïc cung caáp nhöõng kieán thöùc nhö sau:

- Kó naêng söû duïng vaø khaéc phuïc moät soá loãi trong maùy tính

- Khaùi quaùt heä ñieàu haønh windows

- Söû duïng thaønh thaïo

+ phaàn meàm Microsoft office word 2003

+ phaàn meàm Microsoft office excel 2003

- Moät soá thuû thuaät trong quaù trình truy caäp maïngØ THÔØI GIAN HOÏCThôøi gian hoïc 3 thaùng: 1 tuaàn hoïc 3 buoåi

Ngaøy khai giaûng lôùp hoïc: 02/06/2009Ø GHI DANH :- Ghi danh hoïc taïi vaên phoøng tröôøng hoaëc gaëp thaày Nam
avatar
Admin
Tổng điều hành
Tổng điều hành

Tổng số bài gửi : 28
Thank : 80
Thanks : 0
Join date : 04/05/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết