THCS DONG RUM thong bao chieu sinh

Go down

THCS DONG RUM thong bao chieu sinh

Bài gửi by Admin on Wed May 20, 2009 9:32 am

LÔÙP TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG TRÌNH ÑOÄ A


Baét ñaàu töø ngaøy 08/05/2009 , Tröôøng THCS Ñoàng Ruøm chieâu sinh lôùp “ Tinhoïc vaên phoøng – trình ñoä A”Ø ÑOÁI TÖÔÏNG CHIEÂU SINH:- Hoïc sinh trong xaõ coù trình ñoä töø lôùp 6 trôû leân

- Quyù Thaày- Coâ coù nhu caàu laáy baèngØ MUÏC TIEÂUSau khi hoaøn thaønh khoùa hoïc hoïc vieân seõ ñöôïc cung caáp nhöõng kieán thöùc nhö sau:

- Kó naêng söû duïng vaø khaéc phuïc moät soá loãi trong maùy tính

- Khaùi quaùt heä ñieàu haønh windows

- Söû duïng thaønh thaïo

+ phaàn meàm Microsoft office word 2003

+ phaàn meàm Microsoft office excel 2003

- Moät soá thuû thuaät trong quaù trình truy caäp maïngØ THÔØI GIAN HOÏCThôøi gian hoïc 3 thaùng: 1 tuaàn hoïc 3 buoåi

Ngaøy khai giaûng lôùp hoïc: 02/06/2009Ø GHI DANH :- Ghi danh hoïc taïi vaên phoøng tröôøng hoaëc gaëp thaày Nam
avatar
Admin
Tổng điều hành
Tổng điều hành

Tổng số bài gửi : 28
Thank : 80
Thanks : 0
Join date : 04/05/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics
» -0936175427-Vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 8,THẾ VINH UY TÍN call:0862786708,Thay thế block máy lạnh giá rẽ quận 8,Vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 8,Vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 8,Vệ sinh máy lạnh tại n
» -0936175427-Vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 5,THẾ VINH UY TÍN call:0862786708,Thay thế block máy lạnh giá rẽ quận 5,Vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 5,Vệ sinh máy lạnh tại nhà quận 5,Vệ sinh máy lạnh tại n
» 0927333554=>Sửa máy lạnh quận 3,vệ sinh máy lạnh quận 3)LH:0927333554-THÁI HÙNG)vệ sinh máy lạnh quận 3)vệ sinh máy lạnh quận 3)vệ
» ^0938103664^Vệ sinh máy lạnh quận 7,(0866800478)Vệ sinh máy lạnh tại nhà,tay nghề cao-đảm bảo chất lượng,có bảo hành,...Vệ sinh má
» 0866839853-Vệ sinh máy lạnh quận 2--0979212966--Sạc ga máy lạnh quận 2-ĐL AN PHÚC THỊNH)Vệ sinh máy lạnh quận 2,Vệ sinh máy lạnh quận 2,Vệ sinh máy lạnh quận 2,Vệ sinh máy lạnh quận 2,Vệ sinh máy lạnh

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết