đề thi HKII

Go down

đề thi HKII

Bài gửi by Admin on Sat May 09, 2009 8:23 am

PHOØNG GIAÙO DUÏC & ÑAØO TAÏO TAÂN CHAÂU COÄNG HOØA XAÕ HOÂÏI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

TRÖÔØNG THCS ÑOÀNG RUØM Ñoäc laäp -Töï do-Haïnh phuùc
*****
ÑEÀ THI HOÏC KÌ II NAÊM HOÏC 2008-2009


MOÂN TOAÙN 6

THÔØI GIAN: 90 PHUÙT


Caâu 1: (2ñ)

1.Phaùt bieåu quy taéc nhaân 2 phaân soá.Vieát coâng thöùa toång quaùt.

2.Aùp duïng: Tính:

a/ . b/ .

Caâu 2: (1ñ)

Ñònh nghóa goùc xOy.Veõ hình minh hoïa.

Caâu 3: (2,5ñ)

Thöïc hieän pheùp tính:

a/ +(- )

b/{ +(- )+ }:

Caâu 4: (2,5ñ)

Tìm x:

a/ x - =

b/ ( 3 - 2x ) :1 = 7

Caâu 5: (2ñ)

Treân cuøng moät nöûa maët phaúng bôø chöùa tia OA, veõ hai tia OC vaø OB sao cho goùc AOC baèng 300, goùc AOB baèng 600.

a/ Tia naøo naèm giöõa hai tia coøn laïi ? Vì sao?

b/ Tính goùc COB ?

c/ Tia OC coù phaûi laø tia phaân giaùc cuûa goùc AOB hay khoâng ? Vì sao ?
avatar
Admin
Tổng điều hành
Tổng điều hành

Tổng số bài gửi : 28
Thank : 80
Thanks : 0
Join date : 04/05/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết